Algemene voorwaarden | Snel van concept naar een 4K video! - Citral

Algemene

Voorwaarden

Artikel 1. Defenities

1.1. Opdracht / Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij Opdrachtgever zich jegens Opdrachtnemer verbindt om bepaalde Werkzaamheden te verrichten;

1.2. Opdrachtgever (hierna: klant): de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan Opdrachtnemer de Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden;

1.3. Opdrachtnemer (hierna: Citral Studios): de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die de werkzaamheden verricht die tot stand zijn gekomen uit overleg met de klant;

1.4. Werk / Werkzaamheden: alle door Citral Studios ten behoeve van de klant uit te voeren werkzaamheden en verrichtingen waartoe Opdracht is gegeven en die door Citral Studios zijn aanvaard, alsmede alle daaruit voor Citral Studios voortvloeiende werkzaamheden en verrichtingen.

1.5. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de klant en Citral Studios gesloten overeenkomsten. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen klant en ontwerper.

Artikel 2. Overeenkomst, offerte en bevestiging

2.1. Offertes en prijsopgaves zijn uiterlijk 2 maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

2.2. Prijzen zijn exclusief BTW. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan de ontwerper verstrekte gegevens waarop Citral Studios de offerte baseert.

2.3. Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de rechtspersonen van Citral Studios.

2.4. Opdrachten worden schriftelijk door de klant bevestigd. Wanneer de klant dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Citral Studios begint met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Citral Studios pas nadat deze schriftelijk door Citral Studios zijn bevestigd.

2.5. Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden afwijkt van een voorwaarde in de opdrachtbevestiging dan geldt de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.

2.6. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.

Artikel 3. Uitvoering

3.1. Citral Studios zal zijn/haar best doen de opdracht zorgvuldig uit te voeren, de belangen van de klant naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de klant bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel handelende ontwerper kan en mag worden verwacht.

3.2. Bij uitzonderlijke situaties zal Citral Studios derden inschakelen om een goede uitvoering van de opdracht te waarborgen. Citral Studios heeft het recht (delen van) de werkzaamheden door derden te laten uitvoeren. Zij zullen hun uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken.

3.3. Citral Studios aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht, voor zover deze zelf een overeenkomst met klant zijn aangegaan.

3.4. Citral Studios is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens hem bekend hoorden te zijn.

3.5. Als door Citral Studios, voor de opdracht, werkzaamheden worden verricht op locatie van de klant, of een door de klant aangewezen locatie, draagt de klant kosteloos zorg voor de door Citral Studios benodigde faciliteiten.

3.6. Een door de ontwerper opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 4. Revisies

4.1. De klant aanvaardt dat de tijdsplanning van de werkzaamheden door Citral Studios of derden kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer, door de klant, tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt Citral Studios de noodzakelijke aanpassingen aan in de opdracht van de klant. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt Citral Studios dit als een aanvullende opdracht aan de klant in rekening. Citral Studios mag de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij klant in rekening brengen.

4.2. Citral Studios brengt geen meerkosten in rekening als de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan Citral Studios kunnen worden toegerekend.

4.3. Meerwerk wordt berekend middels het door Citral Studios vastgestelde uurtarief.

4.3. De klant heeft recht op 3 gratis revisies waaruit meerwerk ontstaat voor Citral Studios.

Artikel. 5. Uitvoeringstermijn

5.1. Partijen gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6. Tarieven

6.1. Offertes zijn gebasseerd en berekend middels het door Citral Studios vastgestelde uurtarief.

6.2. Bij alle offertes brengt Citral Studios alleen de werkelijk bestede tijd in rekening. Bij dreigende overschrijding van meer dan 5% van het geoffreerde bedrag, declareert Citral Studios na overleg met de klant.

6.3. Alle tarieven zijn exclusief BTW en reiskosten. Citral Studios heeft het recht om de gemaakte reiskosten ten behoeve van de klant apart te declareren.

6.4. Citral Studios is bevoegd om, zonder voorafgaande schriftelijke mededeling, per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar. Bij prijsstijging buiten de inflatie om mag Citral Studios de prijzen ook verhogen. Wanneer de verhoging voortvloeit uit de wet, mag de klant de opdracht niet annuleren.

6.5. Citral Studios zal de klant zijn plannen voor verhoging van het tarief, inclusief de hoogte en de ingangsdatum ervan, schriftelijk laten weten.

Artikel 7. Betaling

7.1. Betaling dient binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum plaats te vinden, tenzij anders is overeengekomen.

7.2. Na de vervaldatum is de klant van rechtswege in verzuim en heeft Citral Studios het recht de wettelijke rente te berekenen. De klant berekent de rente over het te betalen bedrag vanaf het moment dat de klant in verzuim is, totdat het bedrag volledig is betaald. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie zijn voor rekening van de klant.

7.3. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de klant, zijn alle kosten die zijn gemaakt om te kunnen vorderen voor de klant, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.

Artikel 8. Eigendom

8.1. Alle door Citral Studios geleverde producten of diensten, zoals ook ontwerpen, schetsen, tekeningen, video’s, foto’s, software en (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Citral Studios totdat klant al zijn verplichtingen is nagekomen.

8.2. Bij het aangaan van een opdracht met Citral Studios stemt de klant ermee in dat Citral Studios bevoegd is tot promotie via haar social mediakanalen van het door Citral Studios geleverde materiaal.

8.3. Citral Studios heeft het recht om de betaling van een voorschot te vragen aan klant. Het niet (tijdig) betalen van het voorschot kan een reden zijn voor Citral Studios om de Werkzaamheden (tijdelijk) op te schorten.

8.4. Als na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, honoraria of prijzen wijzigen, heeft Citral Studios het recht om het overeengekomen tarief aan te passen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Indien dit wettelijk verplicht is dan wordt de omzetbelasting apart in rekening gebracht over alle door klant aan Citral Studios verschuldigde bedragen.

Artikel 9. Opzegging

9.1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Citral Studios, zal Citral Studios in overleg met de klant zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Citral Studios extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de klant in rekening gebracht. De klant is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen.

1 Citral Studios is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien

- de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt na het sluiten van de overeenkomst

- Citral Studios ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen.

Artikel 10. Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie.

2. Citral Studios is bevoegd om vertrouwelijke informatie te delen met derden, uitsluitend als deze worden ingeschakeld.

Artikel 11. Auteursrechten

11.1. Citral Studios behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Citral Studios heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de klant ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12. Geschillen

12.1. In geval van geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen met behulp van de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering volgens het daarvoor bestemde reglement.

Artikel 13. Toepasselijk recht

13.1. Op elke opdracht tussen Citral Studios en klant is het Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer klant in het buitenland woont of is gevestigd.

Artikel 14. Deponatie

14.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel waar Citral Studios staat ingeschreven. De laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold op het moment dat de opdracht tot stand kwam, is altijd de geldende versie.

Laten we samen bouwen aan de toekomst

Kennismaken? Leuk, we ontvangen je graag. Klik op de knop hiernaast en neem contact met ons op.

Hey daar! Wij gebruiken cookies op onze website om uw ervaring te verbeteren - helaas niet de eetbare soort. Maar maak je geen zorgen, deze kleine stukjes informatie zijn net zo veilig als onze video's, dus je kunt ontspannen en genieten van de show!
View more
Cookies settings
Okido!
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://citralstudios.com.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings